BROSZURA INFORMACYJNA


Informacja o administratorze danych osobowych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka HAMA Polska.
Z administratorem mogą Państwo skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres administratora, który można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy rodo.inspektor@grupadbk.com.
Jednocześnie informujemy, że aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com
Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest:
marketing produktów i usług, których dostawcą jest administrator

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany że, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy rodo.inspektor@grupadbk.com
Jednocześnie informujemy, że aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com.

Kategorie posiadanych danych osobowych
Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to: adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach marketingowych związanych z zamówionym newsletterem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe i prawnicze, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem.
Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Informacja o profilowaniu danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.